Депозит за юридически лица

Лихвени проценти

 

 BGN

EUR

 

12 МЕСЕЦА

 0.70%

0.70%

 

6 МЕСЕЦА

 0.70%

0.70%

 

 ** Посочените лихвени проценти са за суми до 100,000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми надвишаващи максимума лихвените проценти са по договаряне.


Условия

При предоставяне на привилегировани лихвени проценти в отклонение от посочените в таблицата се сключва договор за депозит при специални условия:

 • Лихвите, начислявани и изплащани от „Ти Би Ай Банк” ЕАД по депозитните сметки се определят съобразно пазарните лихвени проценти на вътрешния и международния пазар и лихвената политика на Банката.
 • Лихвите по привлечените средства се начисляват, събират и изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго.
 • Лихвените проценти посочени по-горе са за суми до 100,000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми надвишаващи максимума лихвените проценти са по договаряне.
 • При предсрочно прекратяване на депозита се изисква един работен ден предизвестие, като в този случай Банката начислява лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута.
 • Лихвените проценти се изчисляват на годишна база като се спазва лихвената конвенция 365/365 дни.
 • Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в „Ти Би Ай Банк” ЕАД до обща стойност 100,000.00 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне.
 • Депозитите, обявени в настоящия лихвен бюлетин са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който гарантира пълното им изплащане чрез търговска банка, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон, с изключение на случаите, изрично изброени в закона. Установяването на общия размер на задължението на Банката към един вложител се определя съгласно чл. 12 от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.
 • Банката си запазва правото да променя едностранно лихвите по горепосочения депозит, като за откритите вече депозити промяната влиза в сила след датата им на падеж. Промяната се обявява предварително на видно място в салоните за клиенти и на интернет страницата на Банката.

Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.70100
  • Продава
   1.80100
  • Фиксинг
   1.74690
 • GBP

  • Купува
   2.18700
  • Продава
   2.30700
  • Фиксинг
   2.24318
 • RON

  • Купува
   0.42430
  • Продава
   0.43430
  • Фиксинг
   0.42921
към 29 Май 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас