Инвестиционен посредник

Ти Би Ай БАНК ЕАД е вписана като Инвестиционен Посредник в Регистрите на Комисия за финансов надзор с № РГ-03-244/2013 година.

В качеството си на Инвестиционен Посредник, Банката има право да извършва, в местна и в чуждестранна валута в страната и в чужбина, следните сделки:

 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
 2. изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
 4. управление на портфейл;
 5. предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 6. поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
 7. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;

Ти Би Ай БАНК ЕАД предлага още:

 1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
 6. свързани с поемане на емисии финансови инструменти.

Ти Би Ай БАНК ЕАД  сключва сделки с финансови инструменти на Българска Фондова Борса АД

Валутни курсове

 • EUR

  • Купува
   1.95100
  • Продава
   1.95900
  • Фиксинг
   1.95583
 • USD

  • Купува
   1.69900
  • Продава
   1.79900
  • Фиксинг
   1.74690
 • GBP

  • Купува
   2.18100
  • Продава
   2.30100
  • Фиксинг
   2.24318
 • RON

  • Купува
   0.42410
  • Продава
   0.43410
  • Фиксинг
   0.42921
към 29 Май 2017

Сподели

Намерете най-близкия
до вас Офис

Свържете се с нас